Friday, October 2, 2009

Fail Profil Nilai Potensi Pelajar

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) mula diperkenalkan apabila Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan sejak 1983 di semua sekolah rendah di seluruh negara.

Elemen utama KBSR ialah melaksanakan pendidikan asas secara berintegrasi dan bersepadu antara setiap mata pelajaran. Penekanan utama ialah menjayakan konsep 3M (membaca, menulis dan mengira).

Harapan pihak berwajib ialah integrasi ilmu yang disampaikan melalui KBSR akan meningkatkan pembangunan pelajar secara lebih holistik. Malangnya sistem KBSR yang menekankan integrasi ilmu tidak pula diakhiri dengan sistem penilaian yang bersepadu sejak 25 tahun lalu.

Sistem penilaian UPSR walaupun tidak seiring dengan konsep KBSR tetapi masih terus diamalkan sebagai penanda aras pencapaian pelajar sekolah rendah di seluruh negara hingga ke hari ini.

Lima mata pelajaran akademik sahaja yang diuji di dalam UPSR manakala PEKA diuji secara projek amali. Begitu juga dengan PAFA yang diuji secara tingkah laku amali. Lima pelajaran tersebut ialah Bahasa Melayu Karangan, Bahasa Melayu Kefahaman, Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Sains.

Sementara di Sekolah Jenis Kebangsaan diuji mata pelajaran bahasa Cina dan Tamil melalui ujian Karangan dan Kefahaman.

Maka berhempas pulaslah pelajar tahun enam untuk mendapat 5A (SRK) atau 7A (SRJK Cina dan Tamil).

Jika kita teliti secara mendalam, kita akan berjumpa tiga jenis kumpulan pelajar.

Pertama, kumpulan pelajar cemerlang (definisi cemerlang berdasarkan senarai pelajar yang dikenal pasti oleh pihak sekolah akan mendapat 5A).

Kedua, kumpulan sederhana yang menerima hakikat mereka bukan dari kalangan yang menjadi harapan sekolah tetapi masih berharap mendapat 5A.

Ketiga, kumpulan pencapaian rendah yang tidak kisah dengan apa juga keputusan yang mereka dapat. Malah pihak sekolah juga telah mengenal pasti kumpulan ini sebagai kumpulan lemah.

Kumpulan cemerlang biasanya tidak ramai. Antara 10 hingga 20 peratus daripada jumlah keseluruhan pelajar. Laporan pencapaian sebenar UPSR 2008 menunjukkan kurang 10 peratus sahaja - sekitar 40,000 - yang berjaya mencapai 5A.

Daripada perspektif pendidikan, semua pelajar sebenarnya mempunyai potensi dalam pelbagai bidang. Namun malangnya, sebelum sempat menunjukkan kebolehan dan potensi, UPSR telah 'menggagalkan' kebanyakan daripada mereka. Bayangkan 90 peratus pelajar ini tidak lagi dianggap cemerlang hanya kerana gagal mendapat 5A.

Pemantauan menunjukkan pencapaian di peringkat sekolah menengah mempunyai hubungan yang rapat dengan tahap kecemerlangan di sekolah rendah. Oleh itu, kegagalan mendapat 5A di dalam UPSR akan memberikan pengaruh yang besar terhadap prestasi di kalangan pelajar sederhana atau lemah di peringkat sekolah menengah.

Teori perkembangan kanak-kanak dan remaja tidak pernah mencadangkan satu sistem penilaian yang akhirnya akan merosakkan konsep kendiri mereka. Pandangan tokoh-tokoh pendidikan seperti Jerome Bruner, Jean Piaget dan Profesor Paul Hirst menolak penilaian akademik semata-mata bagi tujuan mengelaskan pelajar.

Begitu juga tokoh psikologi pendidikan seperti A.M Skinner, Maslow dan Erikson yang mencadangkan agar kanak-kanak di peringkat pelajaran rendah perlu diberikan peluang untuk mendapat sebanyak mungkin pengalaman pembelajaran dan tidak perlu dilakukan bentuk penilaian yang akan merosakkan sistem konsep kendiri mereka.

Apa yang perlu dilakukan oleh pihak kementerian untuk mengatasinya?

Sekurang-kurangnya dua perkara ini boleh diberikan perhatian. Pertama, melengkapkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang setara untuk semua sekolah menengah dengan segera sekalipun terpaksa berbelanja besar.

Tidak seperti 25 tahun lalu ketika KBSR diperkenalkan, sekolah rendah mempunyai jurang pencapaian dan kemudahan yang sangat besar. Sekolah di pedalaman sangat kurang kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Guru-guru biasanya di kalangan mereka yang baru tamat latihan perguruan.

Ia berbeza dengan sekolah-sekolah di bandar besar. Selain kemudahan pembelajaran yang begitu baik, para guru juga biasanya daripada kalangan mereka yang telah lama berkhidmat dan mempunyai pengalaman yang cukup untuk menjadikan seseorang pelajar cemerlang.

Apa yang penting ialah keupayaan menerima peluang pendidikan yang lebih baik di sekolah rendah bukannya membina satu dasar yang mengkategorikan pelajar dalam usia yang terlalu muda.

Kedua, satu sistem pemantauan yang berasaskan sekolah perlu dilaksanakan. Konsep pemantauan berasaskan sekolah bermaksud mekanisme penilaian berlaku secara berterusan.

Seharusnya pemantauan di peringkat sekolah rendah bukan mencari siapa yang lebih pandai di kalangan 100 pelajar tetapi menentukan sama ada pencapaian 100 orang pelajar tersebut sudah berada tahap tanda aras yang ditentukan oleh kementerian.

Oleh itu satu sistem fail profil rekod pembangunan pelajar perlu diadakan bagi setiap pelajar. Sistem ini boleh sahaja di dalam bentuk bercetak seperti buku rekod kemajuan tetapi lebih baik sebenarnya di dalam bentuk online yang boleh diakses oleh ibu bapa pelajar.

Sistem penilaian bermula apabila ujian diagnostik dilakukan pada minggu awal di tahun satu. Beberapa domain utama perlu dikenal pasti untuk tujuan penilaian.

Misalnya selain domain 3M, domain keagamaan dan ibadat, domain moral, sivik, muzik dan seni, jasmani dan domain pembangunan emosi.

Buku perkembangan pelajar ini perlu dibawa dari tahun ke tahun sehinggalah ke peringkat tahun enam di sekolah rendah. Apabila seseorang pelajar masuk ke sekolah menengah rekod kemajuan ini akan digunakan oleh guru untuk mengkaji tahap kebolehan dan mengenal pasti potensi pelajar.

Malangnya, sistem pendidikan yang ada sekarang jelas memisahkan sistem pendidikan rendah dan menengah.

Para guru sekolah rendah merasakan mereka tiada kaitan dengan perkembangan pelajar di sekolah menengah nanti. Begitu juga guru sekolah menengah merasakan tiada keperluan untuk mengkaji kebolehan dan potensi pelajar berasakan pencapaian di peringkat sekolah rendah.

Kita perlu berubah kerana apa yang diinginkan 25 tahun dulu sudah tidak relevan lagi pada hari ini. Anak-anak kita perlu kepada pembangunan keupayaan membaca dan menulis di dalam bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin atau Arab yang baik.

Mereka juga perlu boleh melakukan matematik dengan baik, mampu bersenam dan bersukan dengan cara yang betul, boleh menunjukkan bakat di dalam seni dan muzik, serta menunjukkan minat dan kemahiran dengan penggunaan ICT.

Selain itu mereka juga perlu ditanamkan dengan disiplin kendiri yang baik di dalam melaksanakan ibadat mengikut agama masing-masing.

Pada akhirnya, tujuan penilaian dalam pendidikan bukanlah untuk menggagalkan pelajar tetapi memastikan seramai mungkin pelajar mencapai apa yang sepatutnya mereka capai selepas pembelajaran.

Cukupkah Sekadar Pendidikan 3M?

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 sedang disemak semula supaya sentiasa relevan dengan keperluan masyarakat. Tindakan ini memang perlu dan penting demi kesejahteraan dan pembangunan pendidikan negara.

Malah semakan terhadap PIPP ini juga jelas memberikan tumpuan kepada usaha pembangunan pendidikan luar bandar dan juga pendidikan rendah, sesuatu yang akan menentukan kejayaan sistem pendidikan negara.

UNESCO pada 2001 menetapkan Matlamat Pembangunan Pendidikan Millennium Kedua (MDG) untuk memastikan semua kanakkanak yang berumur tujuh tahun bersekolah di seluruh dunia pada 2015. Sehingga 2006, data menunjukkan lebih 115 juta pelajar tidak bersekolah manakala lebih 150 juta lagi keciciran atau tidak berjaya menamatkan pengajian di sekolah rendah di seluruh dunia.

Di Malaysia sahaja, data kementerian mengenal pasti terdapat seramai 125,000 kanak-kanak yang mencapai umur tujuh tahun tetapi masih belum berpeluang ke sekolah rendah.

Kajian oleh penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) berkaitan kadar pulangan pelaburan pendidikan mendapati, pendidikan sekolah rendah memberikan pulangan modal perseorangan dan modal sosial yang paling tinggi berbanding perbelanjaan yang dikeluarkan untuk sekolah menengah dan universiti.

Maksudnya setiap ringgit yang dibelanjakan untuk menjayakan pendidikan rendah akan menyebabkan masyarakat mendapat pulangan hasil yang lebih tinggi termasuk penjimatan kos pengurusan, misalnya pendidikan menangani masalah sosial seperti penagih dadah dan jenayah.

Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memberikan penekanan kepada pendidikan rendah. Sesetengah orang tidak dapat membezakan antara pendidikan asas dan sekolah rendah.

Apakah yang dikategorikan sebagai pendidikan asas? Tentulah bidang ilmunya dan bukan status sekolah tersebut. Maknanya pelajar diberikan ilmu asas bukannya ilmu rendah. Ilmu asas di sekolah rendah boleh sahaja menjadi sangat mustahak, penting dan tinggi nilainya berbanding ilmu di sekolah menengah atau di universiti sekalipun. Penting pada pelajar dan lebih-lebih lagi pada pembangunan negara.

Jika ilmu asas tidak kukuh, maka ilmu lanjutan yang dipelajari di sekolah menengah dan universiti tentunya tidak jelas atau berkualiti tinggi di dalam diri pelajar. Kebetulannya di kebanyakan negara, pendidikan asas dilaksanakan sepenuhnya di sekolah rendah, maka kekeliruan ini berterusan di dalam masyarakat.

Pendidikan asas sebenarnya satu komponen ilmu yang diberikan kepada individu meliputi asas-asas kehidupan sama ada sebagai seorang individu manusia dan sebagai seorang ahli dalam sebuah negara.

Maka itu, pendidikan asas sering kali dikaitkan dengan akronim 3M (membaca, menulis dan mengira).

Sebenarnya pendidikan asas lebih daripada itu kerana pendidikan asas juga meliputi soal pendidikan kesihatan dan penjagaan diri, kemahiran berkomunikasi dan berinteraksi serta berkaitan dengan pembangunan moral dan agama. Oleh itu apabila pendidikan rendah hanya menekankan soal pendidikan berkonsepkan 3M maka matlamat pendidikan asas gagal dicapai sepenuhnya semasa di sekolah rendah.

Pendidikan asas juga seharusnya tidak melibatkan satu proses pengaliran (streaming) yang rigid. Malah penilaian yang dilakukan kepada pelajar untuk pendidikan asas bukanlah sepatutnya melihat siapa yang paling pandai tetapi tumpuan sepatutnya diberikan untuk setiap pelajar mencapai tahap-tahap yang sepatutnya dicapai sepanjang program pendidikan asas.

Oleh itu, penggredan yang terlalu ketat melalui peperiksaan 'membunuh' potensi pelajar di dalam sistem pendidikan asas. Penilaian sepatutnya mengukur tahap-tahap yang telah dan belum dicapai tanpa membandingkan dengan ahli kumpulan yang lain.

Maka tidak hairanlah ada negara yang menggunakan istilah "sekolah asas" berbanding sekolah rendah. Pendidikan asas adalah satu konsep yang besar dan luar.

Tanpa mengira usia atau ruang, pendidikan asas boleh sahaja bermula sama ada di peringkat sekolah rendah, menengah, universiti atau di usia tua.

Maka pendidikan untuk orang dewasa juga meliputi aspek ilmu asas. Jika seseorang dewasa ingin mempelajari asas komputer dan teknologi maklumat maka kurikulum pendidikan asas sepatutnya menyediakan peluang pendidikan tersebut, berbanding pendidikan sekolah rendah yang hanya tertumpu kepada kanak-kanak semata-mata.

Justeru itu, ke manakah golongan dewasa yang buta huruf perlu pergi jika mereka ingin belajar? Apakah kita akan menghantar mereka ke sekolah rendah untuk mempelajari pendidikan asas membaca, menulis dan mengira?

Malangnya masyarakat sering melihat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) sebagai sangat penting tetapi melihat ujian asas seperti kebolehan membaca, menulis dan mengira atau sebarang peperiksaan untuk pendidikan asas tidak begitu penting.

Malah ujian kebolehan bertutur, membaca, menulis dan mengira dianggap sebagai remeh dan tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Jika ditanya berapakah peratus rakyat kita yang benar-benar buta huruf, separa buta huruf atau tahap-tahap kemahiran mengira, sukar untuk dijawab dengan pasti oleh pihak kementerian hatta ahli akademik dalam bidang pendidikan sekalipun.

Media massa juga sangat kurang memberikan perhatian kepada pencapaian pendidikan asas berbanding keputusan peperiksaan di sekolah. Begitu juga guru sekolah rendah dikategorikan sebagai kurang penting berbanding guru sekolah menengah atau pensyarah universiti.

Lihat sahaja kelulusan yang diperlukan untuk menjadi guru sekolah rendah dan gred tangga gaji mereka berbanding guru sekolah menengah atau pensyarah universiti.

Maka itu sistem pendidikan asas perlu dipantau oleh pihak Kementerian Pelajaran agar tidak seorang pelajar pun tercicir daripada mendapat peluang pendidikan asas.

Jika kita tidak membuat persiapan dengan mengemaskan pendidikan asas dikhuatiri akan ada anak-anak yang tertinggal di peringkat sekolah rendah dan akan terus tercicir dalam mendapat peluang pendidikan di peringkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di peringkat pendidikan asas, anak-anak ini akan belajar pelbagai perkara, bukan untuk tujuan dinilai di dalam peperiksaan tetapi didedahkan dengan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan. Kemajuan mereka dipantau secara dalaman oleh guru, dilakukan modifikasi tingkah laku dan strategi meningkatkan kognitif jika diperlukan.

Apakah guru kita terlatih untuk melakukan semua itu? Apakah latihan guru mempunyai topik penyelesaian masalah atau hanya sekadar mendedahkan bakal-bakal guru kepada teori-teori psikologi lama pendidikan yang sebahagiannya diragui oleh pakar pendidikan kontemporari?

Maka selepas pendidikan asas, anak-anak ini akan meneruskan pendidikan di peringkat pendidikan menengah dan tinggi.

Di peringkat asas, selain 3M yang menjadi keutamaan, kemahiran interpersonal, agama, nilai moral, jari diri kewarganegaraan, pendidikan kesihatan dan sukan serta keselamatan diri sepatutnya turut dilaksanakan.

Para pelajar juga seharusnya didedahkan kepada alam serta hubungannya dengan kehidupan manusia, seni dan muzik serta sains asas. Semua elemen ilmu asas ini digabung jalin dan tidak seharusnya terlalu terikat mengikut disiplin akademik tetapi satu bentuk kurikulum yang lebih berpusatkan pembangunan pelajar.

Kurikulum juga perlu lebih hidup dan menepati keperluan para pelajar untuk menguasai dan menguruskan kehidupan mereka.

Pakar-pakar kurikulum seharusnya lebih bijak untuk menentukan isi kandungan pelajaran, tahap serta pedagogi yang sesuai untuk melaksanakan pendidikan asas kepada para pelajar. Penggabungan kurikulum secara holistik akan lebih memberikan makna kepada pelajar berbanding sistem pendidikan sekarang yang terlalu terikat kepada disiplin ilmu yang khusus.

Matlamat akhir pendidikan asas ialah jika seorang anak di bandar besar seperti Kuala Lumpur boleh bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik, maka perkara yang sama juga boleh dilakukan oleh pelajar di sekolah pedalaman.

Jika anak-anak di Damansara tahu bahawa menjaga gigi itu penting untuk kebersihan diri, perkara yang sama juga perlu diketahui oleh pelajar di Long Pasia atau Long Batu.

Semua ini hanya boleh dilakukan jika pendidikan asas diselia dan dirancang dengan teliti. Guru-guru seharusnya mempunyai garis panduan pembelajaran dan pengajaran dan diberikan peluang untuk membina kurikulum sendiri berasaskan garis panduan tersebut.

Maka kita akan dapat melihat nanti anak-anak di Pulau Langkawi menjalankan pembelajaran mereka berasaskan kehidupan tempatan - suatu tempat yang rapat dengan kehidupan mereka.

Sementara anak-anak di Kuching pula akan juga mempelajari sesuatu yang rapat dengan mereka. Jika mereka belajar tentang pencemaran air, maka setiap anak-anak ini akan berpeluang untuk melihat pencemaran di sungai yang berdekatan. Jika mereka belajar tentang tempat bersejarah, maka mereka berpeluang menyelaminya sendiri di bandar atau daerah mereka.

Anak-anak ini pada peringkat asas belum lagi perlu untuk mempelajari sesuatu yang "jauh" dari mereka. Mereka bukan sahaja belum mengalami perkembangan kognitif yang lengkap sehingga umur mencecah 11 tahun (itulah pandangan umum para pakar teori perkembangan kanak-kanak), malah kurikulum yang di luar lingkungan bukan sahaja sukar tetapi tidak dapat menarik perhatian serta motivasi pembelajaran kanak-kanak.

Albert Einstein pernah berkata: "Jika ditanya pada anda apakah maksud pendidikan? Maka jawablah, pendidikan ialah perkaraperkara yang masih tertinggal di dalam ingatan seseorang apabila beliau sudah melupakan hampir semua perkara yang dipelajari semasa di sekolah dahulu".

Jika diingat-ingat kembali tentunya pembaca boleh bersetuju bahawa sebahagian besar perkara di dalam pendidikan asas bukanlah perkara yang mudah untuk kita lupakan.

Didik Anak Menjiwai Ilmu

Dalam sistem pendidikan negara, anak-anak telah mula mempunyai chemistry atau hubungan dengan institusi pendidikan seawal usia empat tahun. Lazimnya, mereka dihantar ke taman asuhan seterusnya ke sekolah. Lengkap dengan buku dan alat tulis serta pakaian seragam serta mengikuti sesi persekolahan selama enam atau tujuh jam sehari.

Itu belum termasuk jadual pendidikan sampingan anak-anak, seperti kelas tuisyen, kelas agama dan mengaji al-Quran atau kegiatan ko-kurikulum.

Kehidupan seharian anak-anak yang diprogramkan sebegini rupa menunjukkan kepentingan budaya menimba ilmu. Ia penting dalam membentuk manusia yang seimbang nilai rohani, jasmani, emosi dan intelektualnya. Namun, ada anak-anak yang tidak melihatnya sebagai sesuatu yang memberikan makna yang besar, sekadar suatu rutin yang disusun atur oleh ibu bapa.

Pergi ke sekolah dan menuntut ilmu sepatutnya bukan sekadar rutin kepada persepsi anak-anak. Ia perlu dilihat sebagai kewajipan ke atas orang Islam. Ia bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW iaitu "menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim."

Anak-anak perlu difahamkan bahawa menuntut ilmu juga diandaikan seperti berjihad ke jalan Allah seperti hadis: "Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sampailah ia kembali" (riwayat al-Tirmizi).

Sebagai ibu bapa pasti ada antara kita yang pernah diajukan persoalan oleh anak-anak seperti: "Ayah, kenapa saya perlu ke sekolah setiap hari?" atau "Ibu, apa perlunya saya belajar bersungguh-sungguh?"

Apa pula agaknya jawapan yang sesuai untuk diberikan? Adakah mencukupi atau tepat dengan mengatakan kepada anak-anak bahawa: "Kamu mesti belajar untuk lulus peperiksaan dengan cemerlang" atau "Kalau nak jadi orang yang ada kerja yang elok dan banyak duit, kenalah pergi ke sekolah dan belajar rajin-rajin."

Jawapan seperti ini ditafsir sesetengah orang sebagai kurang tepat. Ia menzahirkan trend dalam kalangan ibu bapa yang nampaknya bersungguh-sungguh mendidik anak-anak melangkahkan kakinya ke sekolah dengan hanya bermatlamatkan kecemerlangan dalam peperiksaan atau sebagai batu loncatan untuk mendapat kerja.

Bila anak-anak disemai dengan budaya terlalu mengejar kedudukan nombor satu dalam kelas atau deretan 'A' semaksimum mungkin, ia menjadikan mereka mengejar tanda aras (bench mark) tersebut dan tidak berfikir untuk meraih lebih jauh daripada itu.

Banyak impak negatif jika usaha mencari ilmu itu tidak diiringi dengan amalan. Antaranya, anak-anak akan terfokus untuk mengejar objektif yang ditetapkan oleh ibu bapa dan tertekan apabila ia tidak menjadi kenyataan.

Rasa takut dan rendah diri akan wujud jika nombor dalam kelas atau keputusan peperiksaan yang diidamkan oleh ibu bapa tidak dicapai. Akan wujud jugalah situasi di mana sesetengah anak yang "kurang berjaya daripada segi akademik" disisih dan dipandang rendah oleh ibu bapa, keluarga dan masyarakat.

Mereka kemudiannya mencari jalan singkat dalam memujuk diri yang dicap 'kurang bijak' dengan terbabit dalam gejala-gejala negatif seperti merokok, melepak, vandalisme, menagih dadah bahkan membunuh diri.

Hakikatnya, gagal dalam peperiksaan bukanlah bererti mereka sudah tewas dan tidak akan mampu mengharungi cabaran kehidupan di masa mendatang.

Bagi sesetengah anak yang berjaya pula, ilmu yang ditimba itu tidak diamalkan sebaiknya bahkan ia begitu rapuh hilang daripada ingatan selepas berakhirnya peperiksaan atau pengajian. Semudah hilangnya nota-nota atau buku-buku rujukan dari pandangan mata.

Mungkin juga gejala-gejala seperti merasuah dan pecah amanah berlaku disebabkan kedangkalan ilmu atau hanya kelihatan pandai tetapi tidak beramal dengan ilmunya.

Inilah antara senario yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Roh ilmu itu tidak benar-benar meresap di dalam diri sejak kecil, kerana ilmu pengetahuan dicari bersandarkan matlamat-matlamat yang orientasinya kurang tepat - tetapi tidak salah.

Ilmu itu sebenarnya perlu dicari, dipelajari dan dihayati secara istiqamah. Bak kata pujangga, "gersang bumi tanpa hujan, gersang minda tanpa ilmu, gersang jiwa tanpa amal, gersang hati tanpa iman".

Sejak kecil lagi, anak-anak perlu dididik bahawa ilmu pengetahuan bukan hanya untuk dicari dan dipelajari, bahkan ia diamal dan diniatkan kerana Allah SWT. Menurut perspektif Islam, dengan cara itu dapat meningkatkan darjat hidup manusia di dunia dan akhirat.

Ibu bapa sebagai role model yang paling rapat dengan anak-anak wajar memberikan misalan terbaik dalam mendasari kaedah mengamalkan ilmu.

Cara paling mudah adalah untuk menunjukkan minat dan sokongan padu terhadap anak-anak. Contohnya, mengambil berat keperluan dan perkembangan pelajaran mereka dengan meluangkan masa membantu atau bertanyakan kerja rumah yang diberikan guru. Selain itu, mereka juga boleh dinasihati agar memelihara kemurnian ilmu untuk kebaikan di dunia dan akhirat.

Dalam hal beramal misalnya, ibu bapa boleh mengajak anak-anak mengerjakan solat pada awal waktu, tidak culas melaksanakan puasa sunat serta bertadarus bersama-sama. Ini merupakan contoh kaedah pengamalan ilmu yang diperoleh secara hands-on atau praktis secara langsung. Barulah ilmu itu tepat dengan sasaran "dari mata turun ke hati, lalu kekal tersemat di dalam jiwa dan pemikiran."

Dalam hal moral dan tatasusila, ibu bapa wajar menunjukkan contoh pekerti mulia seperti tidak merokok, menjaga percakapan daripada mengumpat atau menutur kata-kata kesat, menjaga adab-adab berjiran, dan sebagainya.

Dengan cara ini, anak-anak akan lebih jelas bahawa ibu bapanya tidak menunjukkan tindak-tanduk yang kontra dengan apa yang dipelajari di sekolah.

Kaedah-kaedah yang dicadangkan sebenarnya tidak sesukar mana dan memerlukan komitmen yang berterusan daripada ibu bapa.

Pokok pangkalnya, sekelumit contoh yang diberikan penulis di atas adalah diyakini mampu menjadi pencetus yang signifikan dalam menceritakan kepentingan mengamalkan ilmu kepada anak-anak.

Ia mampu menjadi pencetus terbaik bagi mereka menjiwai bidang-bidang ilmu yang akan diterokainya kelak bahkan memberikan pulangan lebih lumayan dan terkesan dalam membangunkan martabat anak-anak, ibu bapa, masyarakat, agama dan negara.

Tingkat Kualiti Guru Untuk Hasilkan Pelajar Cemerlang

Penjelasan Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung beberapa isu pendidikan semalam perlu dilihat dalam konteks positif demi pembangunan dan kemajuan negara.

Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, perubahan demi perubahan diperlukan. Apa yang penting, ia perlu menjurus kepada peningkatan.

Kerajaan kini sedang menggembleng usaha untuk melakukan anjakan daripada sistem pendidikan berasaskan peperiksaan kepada sistem berorientasikan penaksiran yang lebih menyeluruh. Ini bermakna, kita mahu menghasilkan pelajar yang cemerlang secara keseluruhan.

Ia bagi memastikan pelajar kita akan lebih bersifat kompleks dan kompetitif dalam era globalisasi selain diakui keupayaan mereka apabila memasuki pasaran kerja nanti.

Kerajaan bagaimanapun turut sedar bahawa usaha melahirkan pelajar cemerlang dalam semua aspek memerlukan komitmen padu para guru.

Selain dasar-dasar yang dikenal pasti berkesan untuk meningkatkan mutu pendidikan negara, tenaga pengajar merupakan satu lagi aset utama untuk memastikan dasar berkenaan direalisasikan dengan jaya.

Guru berkualiti merupakan satu keperluan mendesak dalam melahirkan pelajar cemerlang. Maka cadangan kerajaan untuk melipatgandakan usaha melahirkan lebih ramai guru berkualiti dan mencukupi sangat kena pada masanya.

Masalah kekurangan guru berkualiti atau kurang berpengalaman lebih ketara di kawasan pedalaman. Ini kerana kebanyakan guru yang dihantar ke sana biasanya terdiri daripada mereka yang baru menamatkan kursus perguruan.

Golongan ini biasanya pasrah untuk dihantar ke mana sahaja bagi menggantikan rakan seperjuangan yang sudah bergelar 'senior'.

Maka wujudlah fenomena guru-guru muda yang kurang berpengalaman memenuhi kuota guru di pedalaman.

Mungkin tidak adil jika dikatakan mereka kurang berkualiti tetapi jika dibandingkan dengan rakan-rakan di bandar, mereka berdepan dengan pelbagai kekurangan.

Dalam usaha ke arah pelaksanaan dasar "memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris" yang akan bermula pada 2012 nanti, kualiti guru sangat penting untuk dititikberatkan.

Tanpa guru berkualiti, tahap penghasilan pelajar pasti akan tetap di takuk lama. Tidak guna mempunyai fizikal sekolah yang gah sekiranya diisi oleh guru-guru tanpa kualiti.

Dan yang pasti kualiti bukan sahaja diukur daripada segi kecemerlangan guru ketika menjalani kursus perguruan tetapi perlu diukur berdasarkan komitmen mereka dari semasa ke semasa.

Jangan lagi ada fenomena menjadi guru hanya untuk makan gaji. Atau masih wujud guru yang tidak lagi bersemangat dan berada dalam zon selesa atau pun lebih parah, pada tahap beku.

Bagi mengelakkan semua itu berlaku, pastikan wujud pemantauan berterusan untuk memastikan golongan guru seperti ini hanya tinggal sejarah.

Kita mahu generasi guru semasa dan akan datang terdiri daripada mereka yang benarbenar komited dengan tugas dan sedar akan tanggungjawab yang diamanahkan.

Keputusan kerajaan untuk memantapkan kepimpinan sekolah tanpa berlandaskan kekananan juga merupakan satu pendekatan menarik dalam usaha memastikan kualiti.

Proses pelantikan berdasarkan komitmen, bakat dan kualiti dinamik amat sesuai dalam usaha memastikan daya saing berterusan.

Langkah-langkah kerajaan ini akan berjaya sekiranya mendapat kerjasama sepenuhnya daripada semua warga pendidik dan sokongan pihak lain termasuk ibu bapa.

Apa pun kita berharap usaha murni kerajaan ini tidak disalahtafsirkan oleh pihakpihak tertentu sebagai modal politik.

Seperti kata Muhyiddin, pendidikan adalah sesuatu yang cukup besar untuk dipolitikkan. Oleh itu, jangan ada pihak yang cuba memperjudikan nasib anak bangsa demi meraih sokongan serta undi rakyat.

Transformasi Pendidikan: Mampukah Ia Dijayakan?

Seperti yang diumumkan usaha melaksanakan transformasi kurikulum dan pentaksiran telah bermula secara rintis bermula di peringkat prasekolah dan Tahun Satu di sekolah yang sama. Sebanyak 50 buah sekolah terlibat pada tahun 2008 dan 500 buah lagi dijangka terlibat dalam tahun 2009. Ujian rintis bagi tingkatan satu pula dijangka bermula pada tahun 2010. Sekiranya tidak terdapat sebarang masalah yang rumit, mungkin ia akan dilaksanakan di prasekolah dan tahun satu pada tahun 2010 dan tingkatan satu pada tahun 2012.

Boleh dikatakan proses ransformasi ini agak kompleks kerana ia melibatkan dua bahagian yang paling penting dalam Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), iaitu Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) dan Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM). Bagi memastikan kejayaannya, mahu tidak mahu, kedua-dua bahagian ini perlu berkerja sama secara erat dan efektif. Keduanya juga perlu jujur dengan dapatan masing-masing bagi memastikan rumusan yang terbaik dapat dibuat bagi menjamin masa depan anak-anak kita di sekolah.

Dari segi konsep, difahamkan bahawa transformasi kurikulum melibatkan aspek pengkajian semula kurikulum agar seimbang, bersifat holistik dan tidak terlalu akademik atau membebankan. Konsepnya masih berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Bentuk kurikulum ini dibahagikan kepada Enam Tunjang Pembelajaran, iaitu aspek komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, literasi sains dan teknologi, fizikal dan estetika serta ketrampilan diri.

Difahamkan juga akan terdapat sedikit perbezaan dari segi susunan kandungan kurikulum pada setiap tahap pembelajaran. Bagaimanapun perbezaan yang paling ketara adalah dari aspek organisasi kurikulum. Dalam KBSR, misalnya, aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) diasaskan kepada hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian SP manakala dalam transformasi, ia akan dilaksanakan berasaskan standard kandungan (perkara yang murid patut ketahui) dan standard pembelajaran (satu penetapan kriteria yang perlu dicapai oleh murid). Kurikulum di sekolah akan disusun dalam bentuk yang modular dan mungkin melibatkan penyusunan semula jadual waktu di sekolah.

Begitupun transformasi kurikulum ini tidak akan berjaya jika ia berjalan secara sendirian. Oleh kerana ia akan dilaksanakan berdasarkan standard kandungan (standard based), bukan lagi secara berdasarkan hasil (outcome based), maka elemen yang amat penting untuk dilaksanakan serentak adalah pentaksiran.

Hanya melalui kaedah pentaksiran yang baik, guru dapat menentukan tahap penguasaan murid terhadap modul-modul yang telah dilaksanakan. Kemahiran guru diperlukan untuk mengenal pasti murid yang bermasalah dan kesabaran guru diperlukan untuk memastikan murid ini tidak ketinggalan berbanding murid-murid yang lebih maju di dalam kelas dan berjaya menguasai pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan. Bagi memastikan ini dapat dilaksanakan dengan baik, KPM perlu memberikan tumpuan terhadap usaha melatih semula guru-guru dan mempersiapkan mereka dengan kemahiran-kemahiran baru yang diperlukan.

Bahan sokongan seperti bahan multimedia, buku panduan guru dan buku aktiviti yang sesuai perlu disediakan. Ia melibatkan implikasi perjawatan bagi memastikan pembangunan dan pelaksanaan transformasi ini dapat terlaksana mengikut tempoh dirancang selain implikasi kewangan untuk mengadakan penanda arasan, pembinaan bahan, uji rintis, kajian semula geran per kapita PCG) dan latihan guru.

Akhir sekali, pengalaman dan kelemahan pelaksanaan dasar-dasar yang besar sebelum ini seperti KBSR, Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) serta program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) perlu dimanfaatkan sepenuhnya agar transformasi ini beroleh kejayaan di masa hadapan.

Tanda Sempang, Tanda Pisah

Penggunaan tanda baca dalam penulisan, terutama bentuk penulisan naratif amatlah penting. Tanpa tanda baca atau kesalahan penggunaan tanda baca pada tempat yang perlu dan sesuai menyebabkan berlakunya kesalahan bahasa. Kesalahan yang berpunca daripada tanda baca ini boleh mengubah keseluruhan makna ayat.

Tulisan pada kali ini akan menyentuh cara penggunaan dua tanda baca yang hampir serupa, iaitu tanda sempang dan tanda pisah. Tanda pisah disebut juga sebagai tanda sekat atau tanda sengkang. Penggunaan kedua-dua tanda baca ini tidaklah begitu tinggi kekerapannya seperti penggunaan tanda koma (,) dan tanda noktah (.).

Tanda sempang berbeza penggunaannya daripada tanda pisah (dash). Garis yang dibuat sebagai tanda sempang itu lebih pendek daripada garis yang dibuat sebagai tanda pisah. Dengan perbezaan kecil ini, maka cara penulisan atau penggunaan tanda ini juga berbeza.

Dalam penggunaan tanda sempang, tiada ruang diberikan di antara kata dengan tanda sempang itu. Misalnya, kata kura-kura. Perhatikan bahawa di antara vokal “a” dalam perkataan kura yang pertama dengan tanda sempang, dan huruf konsonan “k” dalam perkataan kura yang kedua, selepas tanda sempang itu tiada ruang diberikan. Tetapi dari segi penggunaan tanda pisah pula, di antara kata dengan tanda pisah – baik sebelum atau selepas tanda pisah itu – sedikit ruang yang diberikan, Misalnya: Januari – Jun bukan *Januari-Jun.

Perhatikan perbezaan pada garis untuk tanda sempang dan tanda pisah, serta penggunaan kedua-dua tanda baca tersebut dalam ayat contoh yang berikut:

Beribu-ribu penonton – lelaki dan perempuan, tua dan muda – menyaksikan perasmian pembukaan bangunan baru itu oleh Perdana Menteri.

Sekarang, marilah kita lihat fungsi tanda sempang dan tanda pisah ini dalam penulisan.

Tanda sempang digunakan untuk menunjukkan kata ganda (termasuk penulisan kata ganda dalam ejaan Jawi). Contohnya: budak-budak, adik-beradik dan lintang-pukang. Fungsi tanda sempang yang kedua ialah tanda itu digunakan untuk menunjukkan atau menegaskan ejaan sesuatu perkataan. Contoh:

s-e-y-o-g-i-a bukan s-a-y-u-g-i-a

l-a-n-c-o-n-g dan l-a-n-c-u-n-g mempunyai makna yang berlainan

k-e-r-u-h maksudnya tidak jernih, k-e-r-o-h pula ertinya curang

Dalam penulisan dialog, tanda sempang boleh digunakan untuk menunjukkan pertuturan yang tidak lancar. Contohnya:

“Bu-bu-bukan saya yang melakukannya, tu-tuan,” katanya dengan gagap.

Fungsi ketiga tanda sempang adalah untuk tujuan memisahkan deretan angka yang berbeza fungsi. Contohnya:

O3-2148214, dan 013-2137540 (nombor telefon)

570831-10-5209 (tarikh lahir)

060 00930921 52-5 (nombor akaun bank)

983-41469-5-7 (International Standard Book Number – ISBN)

Merangkaikan kata dasar yang dipendekkan untuk menyatakan sifat sesuatu bangsa ialah fungsi tanda sempang yang keempat. Contohnya: Indo-Belanda, Anglo-China.

Selain itu , tanda sempang digunakan untuk memenuhi fungsi memisahkan angka daripada huruf; dan memisahkan huruf kecil daripada huruf besar. Contohnya:

ke-7, 1960-an

hamba-Mu, anti-Amerika

Dalam pada itu, tanda sempang perlu digunakan untuk memisahkan kata-kata yang tidak dapat ditulis selengkapnya oleh sebab ketiadaan ruang. Contohnya:

(a) ...pendengaran-

nya...

(b) ...sayur-

sayuran

Seperti juga tanda sempang, tanda pisah memenuhi beberapa fungsi tertentu. Pertama, tanda ini memisahkan keterangan bagi sesuatu idea atau satu siri idea sama ada di bahagian tengah ayat atau di bahagian akhir ayat. Contohnya:

(a) Segala impian – wang, nama dan kuasa – kini, musnah akibat

perbuatannya sendiri.

Tanda pisah juga digunakan untuk menyisipkan kata, frasa, klausa dalam ayat bagi menunjukkan aliran fikiran penulis yang berubah-ubah, terganggu, atau terhenti. Contohnya:

Semasa saya meninggalkan syarikat itu – hampir 15 tahun saya di sana – jawatan terakhir saya ialah sebagai pengurus.

Akhir sekali tanda pisah digunakan sebagai pengganti kata hubung “hingga”. Contohnya:

Jun – Disember

Tahun 2000 – 2005

Demikian huraian tentang penggunaan tanda sempang dan tanda pisah dalam penulisan.

Kata Sendi Nama Waktu

Penggunaan kata sendi nama waktu dalam konteks berbahasa, baik bahasa lisan mahu pun bahasa tulisan, masih kerap menimbulkan permasalahan yang sungguh menonjol. Dengan melihat kesalahan-kesalahan bahasa yang berkaitan dengan penggunaan kata sendi ini, dapat kita rumuskan seolah-olah pengguna bahasa tidak bijak memilih kata sendi nama yang sesuai untuk menyatakan sesuatu hal, khususnya hal yang bersabit dengan faktor waktu.

Pada sesetengah orang, kesalahan-kesalahan tersebut hanyalah permasalahan kecil sahaja, yang tidak pula menjadikan bahasa itu rancu. Anggapan begitu tidak harus dijadikan alasan untuk membiarkan bentuk bahasa yang sedemikian rupa. Ketidakprihatinan kita terhadap usaha membetulkannya akan mencetuskan bentuk bahasa yang tidak keruan kerana bahasa yang tidak menurut acuannya.

Tulisan pada kali ini berfokus pada kesalahan penggunaan beberapa kata sendi nama waktu bahasa Melayu.

Kata sendi nama dari, ke, pada, hingga, sejak (semenjak) digunakan di hadapan kata atau frasa nama yang menunjukkan waktu (masa). Selain itu, kata sendi dari, ke dan pada digunakan juga di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat dan arah, seperti dalam frasa dari atas, dari Kajang, ke kedai, ke utara, ke sisi, pada Aiman,dan pada pipinya .

Kata sendi dari menjadi penanda frasa sendi nama yang menyatakan waktu. Hal ini ditunjukkan seperti dalam ayat yang berikut:

1. Mesyuarat itu berlangsung dari pukul 2.00 hingga 4.30 petang.

2. Penduduk kampung itu berkawal dari waktu Maghrib hingga waktu Subuh.

Kata sendi dari tidak boleh ditukar ganti dengan kata sendi nama daripada kerana kata sendi daripada tidak digunakan sebagai penanda waktu melainkan untuk menyatakan hal-hal seperti yang berikut:

(a) Punca bagi manusia, haiwan atau benda (daripada Ain, daripada Jabatan Perdana Menteri)

(b) asal kejadian dan sumber (daripada muntah lembu, daripada emas)

(c) unsur perbandingan atau perbezaan (lebih bijak daripada Sail)

(d) unsur pecahan atau bahagian (separuh daripada keseluruhannya)

(e) benda dan hal yang abstrak ( daripada pandangannya itu)

Oleh itu, ayat-ayat yang berikut ini tidaklah tepat penggunaan kata sendi nama daripada untuk waktu:

3. *Saya menunggu kamu daripada pukul 3.00 petang.

(seharusnya: ... dari pukul 3.00 petang)

4. *Syahmi tidur daripada pukul 8.00 pagi tadi.

(seharusnya: ...dari pukul 8.00 pagi tadi)

Kata sendi hingga digunakan di hadapan kata/frasa nama untuk membawa maksud perihal peringkat dan had masa, atau jarak waktu tentu. Tidak seperti kata sendi nama dari, kata hingga dapat bertukar ganti dengan kata sendi nama sampai yang juga menunjukkan konsep perhinggaan masa. Ayat contohnya:

5. (a) Mereka bergadang hingga dinihari.

(b) Mereka bergadang sampai dinihari.

6. (a) Pasukan ini mara hingga peringkat separuh akhir.

(b) Pasukan ini mara sampai peringkat separuh akhir.

Sebagai penanda jarak waktu tertentu, yakni merujuk lamanya tempoh dari detik permulaan sesuatu kejadian hingga detik penghabisan kejadian yang sama, kata sendi nama dari dan hingga atau sampai digunakan bersama. Contoh penggunaannya:

6. Petani gigih itu bekerja dari pukul 7.00 pagi hingga pukul 5.00 petang.

7. Tawaran barangan harga rendah itu bermula dari

1 November hingga 30 November 2009.

Oleh sebab kata sendi hingga dan sampai sedia mengandungi maksud titik penghabisan berlakunya sesuatu kejadian itu, maka kata sendi nama ke tidak perlu lagi mengikuti kata sendi nama hingga dan sampai itu. Ayat-ayat yang berikut ini tidak gramatis tatabahasanya:

8. (a) *Ayahnya keluar dari awal pagi hingga ke lewat malam.

(a) *Ayahnya keluar dari awal pagi sampai ke lewat malam.

Kata sendi nama sampai tetap juga menunjukkan titik penghabisan berlakunya sesuatu kejadian apabila digunakan tanpa berpasangan dengan kata sendi dari. Contohnya:

9. Pegawai itu bekerja sampai pukul 5.00 petang.

Selain digunakan untuk manusia, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu, kata sendi nama pada digunakan juga untuk menunjukkan waktu. Hal ini ditunjukkan penggunaannya dalam ayat yang berikut:

10. Rombongan kebudayaan itu tiba pada pukul 10.00 lagi.

11. Kamus telapak itu ada pada Husna. (manusia)

12. Pada pendapat saya, rancangan itu baik. (abstrak)

13. Minyak angin itu disapukan pada kulitnya.

Harus diingat, kata sendi nama pada tidak boleh bersilih ganti dengan kata sendi di, kerana di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Oleh itu, ayat-ayat contoh yang berikut ini salah tatabahasanya.

14. *Suasana di pagi hari raya sungguh meriah.

(seharusnya: pada pagi...)

15. *Di masa kemelesetan ekonomi ini, kita harus berhemat berbelanja.

(seharusnya: Pada masa ...)

Sebagai kata sendi nama, kata sejak/semenjak membawa maksud penanda waktu, yakni menyatakan makna bermula dari sesuatu masa tertentu, maka mestilah digunakan di hadapan kata nama dan frasa nama. Contoh penggunaannya:

16. Adib tinggal bersama-sama dengan bapa angkatnya sejak lima tahun yang lalu.

17. Semenjak kematian isterinya beberapa bulan ini, beliau kelihatan sugul sahaja.

Kata sendi nama yang menunjukkan waktu seterusnya ialah kata sendi ke. Contoh penggunaan kata tersebut dalam ayat adalah seperti yang berikut:

18. Pemeriksaan cukai jalan kenderaan akan diadakan dari

semasa ke semasa.

Dalam hal frasa sendi nama dari semasa ke semasa ini boleh sahaja disebut dari satu masa ke satu masa kerana awalan se itu membawa maksud satu. Salah pula jika kata bilangan satu atau se tidak digunakan pada kedua-dua kata nama itu sekali gus. Contoh-contoh kalimat yang salah:

19. *Pembangunan negara akan dilaksanakan dari masa ke semasa.

20. *Senarai daftar pengundi akan diperkemas dari semasa ke masa.

21. *Pemeriksaan kebersihan gerai-gerai makanan akan dilakukan oleh pihak Penguat Kuasa Perbandaran dari masa ke satu masa.

Penggunaan pasangan kata dari yang diikuti sendi nama ke tidak boleh digantikan dengan pasangan daripada dengan kepada seperti yang berikut:

22. *Pemeriksaan cukai jalan kenderaan akan diadakan daripada masa kepada semasa.

atau

23. *Daripada sehari kepada sebulan; daripada bulan kepada tahun usia kita akan bertambah.

Begitulah huraian tentang penggunaan kata sendi nama yang berkaitan atau yang menunjukkan waktu. Hakikat yang jelas ialah bahawa kata sendi nama waktu ini digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan hal waktu.